Dactylochelifer vtorovi Mahnert, 1977

Dactylochelifer vtorovi Mahnert, 1977

Rank:

Species

Notes:

Dactylochelifer vtorovi Mahnert, 1977a: 89-94, figs 1-11; Harvey, 1991a: 498; Beron, 2002: 37.

Genus

Family