Roncocreagris distinguenda (Beier, 1959)

Roncocreagris distinguenda (Beier, 1959)

Rank:

Species

Notes:

Suborder:

Superfamily:

Family:

Subfamily:

Microcreagris cantabrica distinguenda Beier, 1959f: 124, fig. 6; Beier, 1963b: 211.

Roncocreagris cantabrica distinguenda (Beier): Mahnert, 1976c: 212; Harvey, 1991a: 398.

Roncocreagris distinguenda (Beier): Ćurčić and Legg, 1990: 13-14, figs 14-24; Zaragoza, 2007a: 38.

Genus

Family